ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว และปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) โครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) นำรายวิชาปรับพื้นฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดทำแผนการเรียนโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) รูปแบบที่ 2 การสะสมผลการเรียน หลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ในโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Credit Bank) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)ของจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Course ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Course ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูประจำวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูประจำวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส ประจำปี 2565

1 34 35 36 37 38 56