ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “การพลิกโฉมการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “การพลิกโฉมการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุม ศรีวิไล – ทองม้วน ชั้น 2 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ‘Makro HoReCa Challenge 2024’ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ‘Makro HoReCa Challenge 2024’ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

แผนกวิชาการเงินและการบัญชี โดยชมรม CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัย ทางการเงิน ได้รับรางวัล “Money Coach ตัวแม่” จากธนาคารทิสโ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรให้แก่แผนกวิชาการเงินและการบัญชี โดยชมรม CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัย ทางการเงิน ที่ได้รับ รางวัล “Money Coach ตัวแม่” ในการส่งเสริมและสร้างวินัยในการออมเงิน และมีทักษะการบริหารจัดการเงินที่ดี ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2566 จากธนาคารทิสโก้ ภายใต้โครงการชมรมค่ายการเงินทิสโก้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ออกให้โดยเทศบาลนครเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นิเทศการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นิเทศการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 10 วัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 3 กรกฎาาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

1 2 3 61