ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำครูนิเทศก์ ครูฝึกและสถานประกอบการ เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติใน “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ”

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการ นำครูนิเทศก์ จำนวน 4 ท่าน ครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 4 ท่าน และสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ

28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ และเข้ารับโล่เกียรติคุณการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564 และเข้ารับโล่เกียรติคุณการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและหัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

นายปฏิภาณ โปธาดี นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 นายปฏิภาณ โปธาดี นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครเชียงใหม่

นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สังกัด สอศ.

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรม Splash Beach Mai Khao Resort จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ จัดกิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓ มีนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๗ คน ณ ห้องประชุม ๗๒๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง ปวช.3/3 และ ปวช.3/4(Mep.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ บริเวณอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานวิจัย ในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานจากงานวิจัยหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

1 2 3 29