สามัญสัมพันธ์

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์

General Relation

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์  ช่างล้อ

หัวหน้าประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาภาษาไทย

นายชวฤทธิ์ จินดาภู

ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอรพรรณ คุณจันดา

ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายอลงกรณ์ สุภาใจ

ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

นางนฤมล  สีดาคำ

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางยุวดี วาฤทธิ์

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางจารุณี เชิดฟ้อน

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางอัจฉราภรณ์  มณีรัตน์

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายชินโชติ  ภูสุวรรณ์

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอภิชญา คุณาชีวะ

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน

นายรัชต เย็นตระกูล

ครูกลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาภาษาจีน

นางสาวศิรประภา ปิ่นมาศ

ครูกลุ่มวิชาภาษาจีน
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

นายวศิน คำดี

ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจารุพร วางมือ

ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายอดิลักษณ์ ชัยวงค์

ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฏธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายปชวรรธน์ แก้วใส

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววีรยา  รัตนอุทัยกูล

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐจักร ปันสุข

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาสังคม

นางสาวสาวิตรี มูลเฟย

ครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายไกรสร ฝึกฝน

ครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
พนักงานราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาพลานามัย

นายวีระชาติ พัชริศวโรจน์

ครูกลุ่มวิชาพลานามัย
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนัญท์ธิดา จุมปา

ครูกลุ่มวิชาพลานามัย
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายชนกชนม์  สง่างาม

ครูกลุ่มวิชาพลานามัย
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย