วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 • เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
 • เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการวิจัย

วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

พันธกิจ

 • ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในระดับสากล และมีคุณธรรม ตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ
 • ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้และบริการชุมชน
 • สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • เชิดขูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
 • บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ปรัชญา

มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ

 • มีคุณธรรม เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักของความดีงาม ความถูกต้อง และสามารถแสดงออกมาโดยการกระทำที่ดีงาม ทางกาย วาจา และใจ ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออนาคตและผู้อื่น และทำให้สังคมเกิดความสามัคคี มีความอบอุ่น มั่นคงในชีวิต
 • นำวิชาการ เป็นผู้ที่ซึ่งสามารถนำวิชาการ สู่การปฏิบัติ พัฒนาสู่อาชีพที่มั่นคง
 • ชำนาญวิชาชีพ มีความสามารถ นำความรู้ในวิชาชีพ ไปประกอบอาชีพได้ตามสาขาที่เรียน สามารถพัฒนาจนเกิดความชำนาญในวิชาชีพนั้น ๆ

อัตลักษณ์

เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์

ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ

ค่านิยม

ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม : Care Share Team