สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม

Hotel Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ และระบบ MEP.

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการในการปฏิบัติงานการโรงแรม
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติงานการโรงแรม
 • เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีทักษะและเจตคติที่ดีในการให้บริการงานส่วนหน้า การทำห้องพักและบริเวณทั่วไป งานผ้าและดอกไม้ของโรงแรม ใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงานครัวโรงแรม เตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • พัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเจริญกาวหน้าทางเทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy /girl)
 • พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)
 • ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานครัวโรงแรม
 • บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการบริการส่วนหน้าโรงแรม แม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารเครื่องดื่ม และงานครัวโรงแรมด้วยตนเอง

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหาร (Chef) พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระบบทวิภาคี

เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรงเท่านั้น

การเรียนการสอน

 • วางแผน และจัดการด้านทรัพยากรต่างๆ ในธุรกิจโรงแรม
 • คำนวณต้นทุนสินค้าและบริการ ในธุรกิจโรงแรม
 • ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการโดยคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม
 • ใช้กลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชี ในธุรกิจโรงแรม
 • สร้างนวัตกรรมในการให้บริการของธุรกิจโรงแรม โดยตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโรงแรม
 • ทำงานในรูปแบบโครงงาน (Project Oriented) ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านการโรงแรมในการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้จัดการโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดเลี้ยง เจ้าหน้าที่แผนกครัว/เครื่องดื่ม บาร์เทนเดอร์/เชฟ พนักงานบริการบนเรือสำราญ เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้า

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท
 • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

ครูผู้สอน

Teachers

นางสาวนพรรณพ  ดวงแก้วกูล

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางอัปสร  คอนราด

ครูสาขาวิชาการโรงแรม
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายทินกร  ติ๊บอินถา

ครูสาขาวิชาการโรงแรม
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรุ่งอรุณ อารีเอื้อ

ครูสาขาวิชาการโรงแรม
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพิชญาภา  นิวรัตน์

ครูสาขาวิชาการโรงแรม
พนักงานราชการ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนัชพร  สาครธำรง

ครูสาขาวิชาการโรงแรม
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย