ข่าวสาร

Foreign Languages Camp2023 “Better English, Better Environment, Better Tomorrow”

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ Foreign Languages Camp2023 “Better English, Better Environment, Better Tomorrow”

“ร้อยความรัก สานสายใย ส่งกำลังใจ ด้วยความผูกพัน” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

“ร้อยความรัก สานสายใย ส่งกำลังใจ ด้วยความผูกพัน” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2567

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจำนวน 400 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 400 ขวด ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก (ตึกสงฆ์) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่ 14 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจำนวน 400 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 400 ขวด มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก (ตึกสงฆ์) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา”

สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่สอดคล้องกับโลกอาชีพ

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Manage : CVM) ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่สอดคล้องกับโลกอาชีพ

1 2 3 76