ข่าวสาร

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 4 ดาว ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชายาไข่เค็มมรกตเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นอาชีพในท้องถิ่น” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 4 ดาว ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชายาไข่เค็มมรกตเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นอาชีพในท้องถิ่น” ในการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 256 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565(รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564) ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 221

พิธีทำบุญและไหว้ครูศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2565

18 มิถุนายน 2565 ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญ และพิธีไหว้ครูศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย ครูอาวุโสประเภทวิชาศิลปกรรม และคณะครู นักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.2 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 ปวส.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนพร้าววิทยาคมและโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนพร้าววิทยาคมและโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) นำรายวิชาปรับพื้นฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ปีการศึกษา 2565 -2567 จำนวน 7 สาขาวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและครู โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูวีรยา รัตนอุทัยกูล ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูวีรยา รัตนอุทัยกูล ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 2 3 43