ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รอบปกติ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รอบปกติ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัย Tianjin Maritime College จากสภาการศึกษานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุ่งนภา พัชรมงคลสกุล นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่วิทยาลัย Tianjin Maritime College จากสภาการศึกษานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 ชั่วโมง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 ชั่วโมง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 3 และวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ผู้บริหารและคณะครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

1 2 3 72