ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานวิจัย ในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานจากงานวิจัยหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานมุทิตา ครู อาจารย์ ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานมุทิตา ครู อาจารย์ แก่ผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง ปวช.3/1 และ ปวช.3/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ บริเวณอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1

วันที่ 10 – 12 กันยายน 2565 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1 ณ ศูนย์ทอสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการเรียน การสอนของสถานศึกษา

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร เพื่อเรียนรู้เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารที่ทันสมัย ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และงานครูที่ปรึกษามอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบไม้กั้นควบคุมการเปิด-ปิด ประตูพร้อมกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบไม้กั้นควบคุมการเปิด-ปิด ประตูพร้อมกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

1 2 3 4 5 34