ผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

Director

นายสมบัติ นาหลวง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ

 1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรม สัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

Vice Director

นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

[email protected]
08 8888 8888

นางจันทิมา สัตยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

[email protected]
08 8888 8888

นายประยูร วัฒนเมธีกุล

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบผู้บริหาร

โรงเรียนประชาบาล - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ลำดับที่ชื่อ-สกุลปีที่ดำรงตำแหน่งตำแหน่ง
1นายทองอินทร์ นันตระกูล2476 - 2481ครูใหญ่
2นางลอย ฤกษภิรมย์2481 - 2482ครูใหญ่
3นางสาวสายบัว พรหมชนะ2482 - 2486ครูใหญ่
4นางสาวรำไพ กันตามาระ2486 - 2486ครูใหญ่
5นางสาวสาลี่ กาญจนรัศมี2486 - 2489ครูใหญ่
6นางสาวเญญา ปุณญอาคม2489 - 2492ครูใหญ่
7นางฟุ่ง ศรีวิจารย์2492 - 2493ครูใหญ่
8นายสุจินต์ หิรัญรัศ2493 - 2494ครูใหญ่
9นางลำดวน จันพินิศ2494 - 2500ครูใหญ่
10นางจันทดา โลหะสุต2500 - 2510ครูใหญ่
2510 - 2519อาจารย์ใหญ่
2519 - 2523ผู้อำนวยการ
11นางสาวจำเนียร พึ่งสุข2523 - 2538ผู้อำนวยการ
12นางนงคราญ กสิตานนท์2538 - 2542ผู้อำนวยการ
13นางกนกพรรณ เลาหไพศาล2542 - 2543ผู้อำนวยการ
14นายกมล ปิ่นมาศ2543 - 2546ผู้อำนวยการ
15นางชุลีพร สิงหเนตร2546 - 2552ผู้อำนวยการ
16นางสุพิศ ยางาม2552 - 2560ผู้อำนวยการ
17นายประสาร พันธ์ลิมา2560 - 2562ผู้อำนวยการ
18นายประภากร วัชราคม2562 - 2563ผู้อำนวยการ
19นายสมบัติ นาหลวง2563 - ปัจจุบันผู้อำนวยการ