ผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

Director

นางสาวระวีวรรณ  วุฒิยศ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

…@cmvc.ac.th
 0 5322 1493

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ

 1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรม สัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

Vice Director

นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 [email protected]
 0 5322 1493

นายนันท์นิพัทธ์  สาลีวัน

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 –
 0 5322 1493

นายปองภพ อรุณไพร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 –
 0 5322 1493

นายประยูร วัฒนเมธีกุล

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

 –
 0 5322 1493

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบเชิดชูเกียรติผู้บริหาร

โรงเรียนประชาบาล - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายทองอินทร์ นันตระกูล

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2476 – 2481

นางลอย ฤกษภิรมย์

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2481 – 2482

นางสาวสายบัว พรหมชนะ

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2482 – 2486

นางสาวรำไพ กันตามาระ

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2486 – 2486

น.ส.สาลี่ กาญจนรัศมี

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2486 – 2489

น.ส.เญญา ปุณญอาคม

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2489 – 2492

นางฟุ้ง ศรีวิจารย์

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2492 – 2493

นายสุจินต์ หิรัญรัศ

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2493 – 2494

นางลำดวน จันพินิศ

ครูใหญ่
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2494 – 2500

นางจันทดา โหละสุต

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2489 – 2492
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2510 – 2519
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2519 – 2523

น.ส.จำเนียร พึ่งสุข

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2523 – 2538

นางนงคราญ กสิตานนท์

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2538 – 2542

นางกนกพรรณ เลาหไพศาล

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2542 – 2543

นายกมล ปิ่นมาศ

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 – 2546

นางชุลีพร สิงหเนตร

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่
พ.ศ. 2546 – 2552

นางสุพิศ ยางาม

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2552 – 2560

นายประสาร พันธ์ลิมา

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2560 – 2562

นายประภากร วัชราคม

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2562 – 2563

นายสมบัติ นาหลวง

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2563 – 2565

นายสถิตย์  ปริปุณรากร

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2566

นางสาวระวีวรรณ  วุฒิยศ

ผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายทองอินทร์ นันตระกูล 2476 - 2481 ครูใหญ่
2 นางลอย ฤกษภิรมย์ 2481 - 2482 ครูใหญ่
3 นางสาวสายบัว พรหมชนะ 2482 - 2486 ครูใหญ่
4 นางสาวรำไพ กันตามาระ 2486 - 2486 ครูใหญ่
5 นางสาวสาลี่ กาญจนรัศมี 2486 - 2489 ครูใหญ่
6 นางสาวเญญา ปุณญอาคม 2489 - 2492 ครูใหญ่
7 นางฟุ้ง ศรีวิจารย์ 2492 - 2493 ครูใหญ่
8 นายสุจินต์ หิรัญรัศ 2493 - 2494 ครูใหญ่
9 นางลำดวน จันพินิศ 2494 - 2500 ครูใหญ่
10 นางจันทดา โลหะสุต 2500 - 2510 ครูใหญ่
2510 - 2519 อาจารย์ใหญ่
2519 - 2523 ผู้อำนวยการ
11 นางสาวจำเนียร พึ่งสุข 2523 - 2538 ผู้อำนวยการ
12 นางนงคราญ กสิตานนท์ 2538 - 2542 ผู้อำนวยการ
13 นางกนกพรรณ เลาหไพศาล 2542 - 2543 ผู้อำนวยการ
14 นายกมล ปิ่นมาศ 2543 - 2546 ผู้อำนวยการ
15 นางชุลีพร สิงหเนตร 2546 - 2552 ผู้อำนวยการ
16 นางสุพิศ ยางาม 2552 - 2560 ผู้อำนวยการ
17 นายประสาร พันธ์ลิมา 2560 - 2562 ผู้อำนวยการ
18 นายประภากร วัชราคม 2562 - 2563 ผู้อำนวยการ
19 นายสมบัติ นาหลวง 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ