สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ และระบบ MEP.

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • สื่อสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้งานศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์อาหาร ให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประกอบอาหารตามตำรับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ
 • ออกแบบ จัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร บริการอาหาร เครื่องดื่ม และจัดจำหน่าย
 • จัดเก็บ ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียม และประกอบอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยโภชนากร ผู้ช่วยนักวิชาการโภชนาการ ผู้ช่วยกุ๊ก รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย พนักงานขายเกี่ยวกับอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบทางการเกษตร พนักงานโรงแรม – ห้องอาหาร ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • แสดงความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอย่างกว้างขวาง
 • ใช้หลักการจัดการและกระบวนการ วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
 • ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักโภชนาการด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
 • ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือและบำรุงรักษาพื้นที่สำหรับผลิตอาหาร โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยในการจัดเตรียม ประกอบ เก็บรักษาควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล
 • ระยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการด้วยตนเอง
 • วางแผน ออกแบบ ประกอบ และควบคุมคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการ
 • ประกอบอาหารเพื่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

โภชนากร กุ๊ก ผู้ช่วยเชฟ รับราชการส่งเสริมการเกษตร พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

Teachers

นายผดุงพงศ์  ศรีคำ

หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวภาชณุมาศ  ทองคำ

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุธิณี  กันธมาลา

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรุ่งนภา  โนจา

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศิริฉาย  เปี้ยตั๋น

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางเสาวคนธ์  บุญญประภา

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา  ธรรมไชย

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายอุดม  ญานะ

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนันท์พัทธ์ โปธามูล

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายอำพล ศรีเมือง

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศยามล มังคลาด

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอรญา  อินทรีย์

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พนักงานราชการ

[email protected]
08 8888 8888

นายสุเมธ  มีสกุล

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พนักงานราชการ

[email protected]
08 8888 8888

นายธนารักษ์ น้อย

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจารุวรรณ รักษาวงศ์ 

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายธีรศักดิ์  มากสอน 

ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย