ITA 2022 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ]

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O1โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา
 • ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสถานศึกษา เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา
ข้อมูล O1
O2ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน)
 • ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารของสถานศึกษา
ข้อมูล O2
O3อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
ข้อมูล O3
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา)
ข้อมูล O4
O5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรสาร
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ตั้งสถานศึกษา
ข้อมูล O5
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น
ข้อมูล O6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
ข้อมูล O7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O8Q&A
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
ข้อมูล O8
O9Social Network
 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
ข้อมูล O9
Facebook
Twitter
YouTube

การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O10แผนดำเนินงานประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
ข้อมูล O10
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
ข้อมูล O11
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
ข้อมูล O12

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
  ข้อมูล O13
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ

  การให้บริการ

  หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

  ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
  O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • แสดงคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
  ข้อมูล O14
  O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
  • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
  ข้อมูล O15
  O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
   ข้อมูล O16
   O17E–Service
   • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
   • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
   ข้อมูล O17

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
   O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
   • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
   • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
   ข้อมูล O18
   O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
   • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
   ข้อมูล O19
   O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
   • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    ข้อมูล O20

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
    O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
    ข้อมูล O21
    O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
    • แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
    • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
    ข้อมูล O22
    O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
    • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
    • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
    • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
    ข้อมูล O23
    O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
    • มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
    • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
    ข้อมูล O24

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
    O25การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
    • เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
    • เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
    ข้อมูล O25
    O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
    • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
    • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    ข้อมูล O26
    O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
    • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
    • เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2565
    ข้อมูล O27
    O28รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
    • เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
     ข้อมูล O28

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
     • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
     ข้อมูล O29
     O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
     • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
     ข้อมูล O30
     O31หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
     • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
     • เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O31

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
     • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
     ข้อมูล O32
     O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
     • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O33

     [ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ]

     เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
     • ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน
     ข้อมูล O34
     O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน
     • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
     • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O35

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
     • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
     • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O36
     O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
     • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
     • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O37

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
     • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O38

     แผนป้องกันการทุจริต

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O39แผนการป้องกันการทุจริต
     • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
     • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
     • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O39
     O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
     • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
     • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O40
     O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
     • ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564
     ข้อมูล O41

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2564
     • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น
     • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
     ข้อมูล O42
     O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
     • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
     • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
     ข้อมูล O43