โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งหน้าที่
1นายสมบัติ นาหลวงผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกรรมการ
3นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรีรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯกรรมการ
4นางจันทิมา สัตยาภรณ์รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกรรมการ
5นางสาวศรินทร พิมสารผู้แทนฝ่ายวิชาการกรรมการ
6นางสินีพร ศรีจันทร์ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกรรมการ
7นายศุภกิจ นรกิจผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯกรรมการ
8นางเรืองพร ปรัชญาดำรงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9นางศุภมาศ เรืองลักษณ์วิลาศผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10นายเสกสรร คำยองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12นายชวฤทธิ์ จินดาภูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13นางอัปสร คอนราดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14นายณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรกรรมการและเลขานุการ
16นางปวีณกร แป้นกลัดผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17นายณัฐนันท์ คำเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาการยุบ ขยาย ในประเภทวิชา สาขาวิชา วิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดแผนกวชิาชีพใหม่และการยุบ เลิก แผนกวิชาชีพ
  6. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
  7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุลประธานกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2นางสินีพร ศรีจันทร์กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3นางสาวจรินทร กองแก้วกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4นายวีระวิทย์ แสงจักรกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5นางสาวพรฤดี พุทธิศรีกรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7พระครูปลัดอานนท์ วิสุทโธกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8พันเอกวีรสิฎฐ จันแดงกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9นายวโรดม ปิฏกานนท์กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10นายประทิน นรินทรางกูล ณ อยุธยากรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11นายอนุชา มีเกียรติชัยกุลกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12นายวิชิต บูรณุปกรณ์กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
13นางละเอียด บุ้งศรีทองกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
14ดร.นิรันดร์ จาวลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16นายฉัตรชัย เรืองมณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17นายจักขุบาล ธนัญชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18นายปสมบัติ นาหลวงกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการอาชีวศึกษาและตามกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา