โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2 นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ กรรมการ
4 นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
5 นางสาวศรินทร พิมสาร ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
6 นางสินีพร ศรีจันทร์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
7 นายศุภกิจ นรกิจ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ กรรมการ
8 นางเรืองพร ปรัชญาดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 นางศุภมาศ เรืองลักษณ์วิลาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายเสกสรร คำยอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายชวฤทธิ์ จินดาภู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นางอัปสร คอนราด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ
16 นางปวีณกร แป้นกลัด ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 นายณัฐนันท์ คำเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาการยุบ ขยาย ในประเภทวิชา สาขาวิชา วิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดแผนกวชิาชีพใหม่และการยุบ เลิก แผนกวิชาชีพ
  6. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
  7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ประธานกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 นางสินีพร ศรีจันทร์ กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3 นางสาวจรินทร กองแก้ว กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นายวีระวิทย์ แสงจักร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูปลัดอานนท์ วิสุทโธ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8 พันเอกวีรสิฎฐ จันแดง กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายวโรดม ปิฏกานนท์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายประทิน นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12 นายวิชิต บูรณุปกรณ์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
13 นางละเอียด บุ้งศรีทอง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
14 ดร.นิรันดร์ จาวลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 นายฉัตรชัย เรืองมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17 นายจักขุบาล ธนัญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18 นายปสมบัติ นาหลวง กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการอาชีวศึกษาและตามกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา