โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นางสาวระวีวรรณ  วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2 นายนันท์นิพัทธ์  สาลีวัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
3 นายประยูร  วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ
4 นางสาวกัลยารัตน์  สุริยะธรรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ
5 นางโฉมจิตรา  ศรีอนุรักษ์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
6 นายศุภกิจ นรกิจ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ
7 นางอำไพ  ไชยแก้ว ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
8 นางปวีณกร  แป้นกลัด ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
9 นายปชวรรธน์  แก้วใส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายทินกร  ติ๊บอินถา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายวสันต์  จันทรมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นางภัทรานิษฐ์  พัชริศวโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายพุทธา  แก้วพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นางสุดาลักษณ์  อั้นอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นางสาวพรสวรรค์  ปันธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
16 นางนฤมล  อัคคพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
17 นายนราชิต  คุณยศยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
18 นายปองภพ  อรุณไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ
19 นางสาวอรพรรณ  คุณจันดา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาการยุบ ขยาย ในประเภทวิชา สาขาวิชา วิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดแผนกวชิาชีพใหม่และการยุบ เลิก แผนกวิชาชีพ
  6. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
  7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ประธานกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 นางสินีพร ศรีจันทร์ กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3 นางสาวจรินทร กองแก้ว กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นายวีระวิทย์ แสงจักร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูปลัดอานนท์ วิสุทโธ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8 พันเอกวีรสิฎฐ จันแดง กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายวโรดม ปิฏกานนท์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายประทิน นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12 นายวิชิต บูรณุปกรณ์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
13 นางละเอียด บุ้งศรีทอง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
14 ดร.นิรันดร์ จาวลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 นายฉัตรชัย เรืองมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17 นายจักขุบาล ธนัญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18 นายสมบัติ นาหลวง กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการอาชีวศึกษาและตามกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา