สาขาวิชาการประดิษฐ์

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

Home Economics Management Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรมด้วยตนเอง

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างงานประดิษฐ์ตุ๊กตา ของชำร่วยและของที่ระลึก ช่างดอกไม้ – ใบตอง – แกะสลัก ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ แม่บ้าน รับราชการ (เคหกิจเกษตร – ครู) ครูโรงเรียนเอกชน บริษัท – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขาย สปาเพื่อสุขภาพ / ความงาม พนักงานโรงแรม เช่น แม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องดอกไม้สด ห้องแกะสลัก ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ – ใบตอง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

Teachers

นางสาวจิรพันธ์ สันตะวัน

หัวหน้าสาขาวิชาการประดิษฐ์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสิรินทร์นิชา  มณีวรรณ์

ครูสาขาวิชาการประดิษฐ์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายอัครินทร์  สมหล้า

ครูสาขาวิชาการประดิษฐ์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐนันท์  คำเขียว

หัวหน้าสาขาวิชาการประดิษฐ์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายธนพิพัฒน์  ระวิวัฒน์

ครูสาขาวิชาการประดิษฐ์
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายธกฤต  จันทร์ตา

ครูสาขาวิชาการประดิษฐ์
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย