สาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

Foreign languages for Business

อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่....โอกาสงานดีๆ ที่มาพร้อมกับ "ภาษา"
ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ต้องที่

สาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

อยากเก่งภาษา พร้อมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ You can’t miss it!
เรียนภาษาไม่ยากอย่างที่คิด มีปรับพื้นฐานภาษาอย่างเข้มข้นให้นะออเจ้า...
สนใจ อย่ารอช้า รีบมาสมัครด่วน ทุนเรียนฟรี รออยู่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • ให้ข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
 • นําเสนอและสาธิตผลงานโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
 • พูดในที่สาธารณะโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
 • ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหา ที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจ ที่ไม่อยูภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจด้วยตนเอง

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่สถานทูต ครูสอนภาษาอังกฤษ นักแปลภาษา เลขานุการ บริษัทธุรกิจนำเข้า-ส่งออก นักประชาสัมพันธ์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือตำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องการผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
 • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

Teachers

นางนฤมล  สีดาคำ

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางยุวดี  วาฤทธิ์

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายรัชต  เย็นตระกูล

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางจารุณี  เชิดฟ้อน

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางอัจฉราภรณ์  มณีรัตน์

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

 นายนพปฎล เพ็ชรไพร

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศิรประภา  ปิ่นมาศ

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพิมพ์ชนก  นาหลวง

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

Miss Dechen Choden

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

Mrs. Millaine Cindy Xaba

ครูสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย