อาชีวะปันสุขสร้างโอกาส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีนโยบายจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (อาชีวะปันสุขสร้างโอกาส) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในสายอาชีพ กำลังศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อสายอาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

[ กำหนดการรอบอาชีวะปันสุขสร้างโอกาส ]

กำหนดการวันที่
วันที่รับสมัคร27 กรกฎาคม – 17 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก9 ตุลาคม 2564
พิมพ์ใบสมัครผ่านระบบออนไลน์16 ตุลาคม 2564
รายงานตัว มอบตัว พร้อมส่งเอกสารการรับสมัครทั้งหมด6 พฤศจิกายน 2564

[ เงื่อนไขการรับสมัคร รอบอาชีวะปันสุขสร้างโอกาส ]

 • ระดับ ปวช. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
 • ระดับ ปวส. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
 • คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2564
 • มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 • ต้องมีบุคคลรับรองการสมัครในครั้งนี้ เช่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ครูที่ปรึกษา หรือครูแนะแนว
 • นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครรอบอาชีวะปันสุขสร้างโอกาส ชำระเงินค่าใช้จ่ายเสริมสร้างสวัสดิการ และค่าระดมทรัพยากรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต เพียง 650 บาทต่อปีเท่านั้น (ภาคเรียนที่ 1 ชำระเงิน 650 บาท ภาคเรียนที่ 2 ไม่ต้องชำระเงินค่าใช้จ่าย)
 • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระบบสิทธิพิเศษ (อาชีวะปันสุขสร้างโอกาส) เมื่อเป็นนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่แล้ว ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.50 จะถูกตัดสิทธิ และต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายเสริมสร้างสวัสดิการ และค่าระดมทรัพยากรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต เต็มจำนวน ในภาคเรียนถัดไป

นักเรียนที่สมัครเรียนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในระดับ ปวช. จะได้รับสิทธิ์ เรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้

 • ได้รับค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนละ 1,000 บาท
 • ได้รับค่าชุดนักเรียน ปีละ 900 บาท
 • ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ 230 บาท
 • ได้รับค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนละ 475 บาท
 • สำหรับค่าชุดเสื้อผ้าอื่น ๆ และรองเท้า ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากทุนอาชีวะปันสุขสร้างโอกาส ที่จะต้องชำระเอง ณ วันที่มาวัดตัวตัดชุด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.cmvc.ac.th)

[ สมัครเรียนรอบอาชีวะปันสุขสร้างโอกาส ]

หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วนอีกครั้ง ผ่านประกาศการรับสมัครในครั้งนี้