ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2)

งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67 และยินดีกับครูเสกสรรค์ สิงห์อ่อน ได้รับย่องย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ทั้งหมดจำนวน 4 ผลงาน 4 ประเภทของสิ่งประดิษฐ์ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นำเสนอผลงานชั้นเรียนกับชุดลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อมไมค์

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นำเสนอผลงานชั้นเรียนกับชุดลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อมไมค์

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ

ชมรมวิชาชีพภาษาต่างประเทศธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ชมรมวิชาชีพภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

1 2 3 4 43