ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 8 และวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คนที่ 20

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนางสาววรวลัญช์ วงค์ชมภู ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ที่ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
– ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ
– ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูประจำวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูประจำวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส ประจำปี 2566

1 2 3 4 49