ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี “กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี “กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระบบทวิภาคี การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเลือกสถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกเชียงใหม่ มอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 “กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้เรียนพิการ”

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้เรียนพิการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “คุรุ มุทิตา กษิณาลัย อาชีวะเชียงใหม่’66”

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงาน “คุรุ มุทิตา กษิณาลัย อาชีวะเชียงใหม่’66” แก่ผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2567 ณ หน่วยเลือกตั้ง ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

1 2 3 4 58