ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกโลก

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) /ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่/สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะฯ (Fix it–จิตอาสา) กิจกรรมย่อยที่ 1.5 สนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ และภัยพิบัติต่างๆ กิจกรรมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สถานที่ 1.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 2. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ 3. สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น” จำนวน 30 ชั่วโมง ในกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น” จำนวน 30 ชั่วโมง กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ภายใต้โครงการบรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรีจัดแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีการศึกษา 2566 นำโดย นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ โดยนิทรรศการนี้ มีจำนวนชิ้นงานร่วมแสดงทั้งสิ้น 17 ชิ้นงาน จาก 17 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 2 3 4 57