ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันรายการ ECOMMERCE CHIANGMAI COMPETTION 2023

วันพฤหัสบดีที่16 มีนาคม 2566 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรมแข่งขัน E-Commerce Chiangmai Compettiion 2023 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสที่ 16 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 2 3 4 5 39