ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ และเข้ารับโล่เกียรติคุณการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564 และเข้ารับโล่เกียรติคุณการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและหัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

นายปฏิภาณ โปธาดี นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 นายปฏิภาณ โปธาดี นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครเชียงใหม่

นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สังกัด สอศ.

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรม Splash Beach Mai Khao Resort จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ จัดกิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓ มีนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๗ คน ณ ห้องประชุม ๗๒๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง ปวช.3/3 และ ปวช.3/4(Mep.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ บริเวณอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานวิจัย ในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานจากงานวิจัยหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานมุทิตา ครู อาจารย์ ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานมุทิตา ครู อาจารย์ แก่ผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

1 2 3 4 5 6 31