วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ออกให้โดยเทศบาลนครเชียงใหม่