วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นิเทศการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล และคณะครู นิเทศการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม