งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ และงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี