วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสาพยาบาล ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสาพยาบาล ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้การปฐมพยาบาลการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนเสริมสร้างภาวะผู้นำและสร้างเครือข่ายอาสาพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจการปฐมพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่