วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ให้กับนักเรียน นักศึกษา

กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2565 โดยมีวิทยากรจาก สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การอบรมให้ครั้งนี้