สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าศึกษาดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชีนำนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1/1,1/2 และ ปวส. 1/2 เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เพิ่มพูนความรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริง