วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินงานการประเมินผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินงานการประเมินผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ กลุ่ม 1 ประกอบด้วยจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ทั้งหมด 18 สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ มีนโยบายส่งเสริมการทำธุรกิจแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและมีผลการประเมินผลการดำเนินงานต่อเนื่องทุกปี เพื่อติดตามการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและการหาแนวทางการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา