วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1 เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ซึ่งจัดโดยชมรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 ได้ศึกษาในหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำหนดให้ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าชมรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เพื่อฝึกให้มีความอดทน ความเป็นระเบียบ และความเป็นผู้นำ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เป็นกระบวนการทางการศึกษาสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างบุคลิกภาพ และการพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยใช้วิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระทำ การทำงานเป็นระบบหมู่ ทางกลุ่มชมรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ