System

พิธีทำบุญและไหว้ครูศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2565

18 มิถุนายน 2565 ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญ และพิธีไหว้ครูศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย ครูอาวุโสประเภทวิชาศิลปกรรม และคณะครู นักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.2 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 ปวส.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Google Meet

โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Google Meet

การวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

การวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Course ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Course ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบการรับสมัครปกติ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

1 2 3 21