System

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนการเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน สาขาการท่องเที่ยว แผนการเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

1 2 3 4 5 27