เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำบลูเบอรี่ชีสพาย” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และผู้ที่กำลังว่างงาน เข้าร่วมกิจกรรมบริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์

หลักสูตร “การทำบลูเบอรี่ชีสพาย”

อาชีวะสร้างอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เรียนออนไลน์ ผ่านการทดสอบ รับประกาศนียบัตร นำไปประกอบอาชีพได้ทันที
ผ่าน Website และ Facebook ของวิทยาลัยฯ

หนึ่งในโครงการส่งเสริมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ต้องชมวิธีการทำ บลูเบอรี่ชีสพาย จนจบคลิป แล้วทำแบบทดสอบหลังเรียน หากสามารถทำคะแนนได้เกิน 80% จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทันที

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทำแบบทดสอบ สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่นี่