การประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) เพื่อให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียน หรือประชาชน ให้มีความรู้ มีความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ของสถานศึกษาเทียบกันในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 221