ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และเตรียมตัวรับมือความท้าทายทางบัญชีในยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และเตรียมตัวรับมือความท้าทายทางบัญชีในยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

กิจกรรมเดย์แคมป์ วิสามัญจิตอาสา และพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสี โครงการเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2563

กิจกรรมเดย์แคมป์ วิสามัญจิตอาสา และพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสี โครงการเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2563

1 7 8 9 10 11