ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

แบบสอบถามความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

แบบสอบถามความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

1 8 9 10 11 12 14