ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติ การฝึกงานฝึกประสบการณ์จริง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติ การฝึกงานฝึกประสบการณ์จริง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

1 9 10 11 12 13 14