ประกาศกำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564