วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

🔶ได้ทุนสนับสนุนรายเดือน 7,500 บาท
🔶ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานทำ
🔶ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน

 ⏩สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ⏬⏬⏬
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โทร. 053-221493
หรือสอบถามราละเอียดโดยตรงได้ที่
📞ครูยุวดี 094-6297634
📞ครูชนัญพัทธ์ 082-3561549
📞ครูเสาวคนธ์ 065-4649325