ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site) เป็นการชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4