ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน)