รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564