การชำระเงินบำรุงการศึกษา การรายงานตัว และการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากวิกฤติการณ์โรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งกำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  • 7 – 21 พฤษภาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบโควต้า ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาส่วนที่เหลือ
  • 7 – 21 พฤษภาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบปกติที่ตกค้าง ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
  • 7 – 21 พฤษภาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบออนไลน์ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาส่วนที่เหลือ
  • 7 – 21 พฤษภาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ที่ยังไม่ได้วัดชุดและเครื่องแบบ กรอกข้อมูลออนไลน์
  • 7 – 31 พฤษภาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2, 3 และ ปวส.2 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
  • 25 พฤษภาคม 2564 การปฐมนิเทศออนไลน์ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน Facebook Page CMVCLIVE ของวิทยาลัยฯ
  • 1 มิถุนายน 2564 (หากสถานการณ์ดีขึ้น และมีการประกาศผ่อนปรน) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • 1 มิถุนายน 2564 (หากสถานการณ์ดีขึ้น และมีการประกาศผ่อนปรน) ทะยอยรับชุดและเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษาใหม่

ทั้งนี้กำหนดการทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตามคำสั่งของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยฯ จะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบโควต้า

หมายเหตุ : สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2564

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบปกติ ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

หมายเหตุ : สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2564

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบออนไลน์ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

หมายเหตุ : สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2564

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ที่ยังไม่ได้วัดชุดและเครื่องแบบ

หมายเหตุ : สามารถกรอกแบบวัดชุดและเครื่องแบบได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : สำหรับเสื้อสูท ของระดับ ปวส.1 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จะมีการนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ : สำหรับชุด Safty ของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จะมีการนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง

การรายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : สามารถกรอกข้อมูลรายงานตัวได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2564

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2, 3 และ ปวส.2

หมายเหตุ : สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2564