System

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ค้นหาผู้เข้าเรียนร่วมในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ค้นหาผู้เข้าเรียนร่วมในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนกาวิละอุกูล จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

1 2 3 4 5 6 33