แบบสอบถามความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษาทุกคน ทำแบบสอบถามความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 และแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

แบบสอบถามความพร้อมในการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
https://forms.gle/Yn4QNiYcCWratGAa9

แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
https://forms.gle/82e3bYaSbdnjRkbv9