งานบุคลากร

นางปวีณกร แป้นกลัด

หัวหน้างานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา ธรรมไชย

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกนกขวัญ  ศิริสำราญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพิมพ์คณิต  ขจีจิตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุธิณี  กันธมาลา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

นายปนิตา  เปี้ยตั๋น

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

นายนพดล  จะเฮิง

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอุมาพร  เตจ๊ะฝั้น

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานงานบุคลากร

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 4. ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุลากรในสถานศึกษา
 6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
 7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย