งานพัสดุ

นายณัฐนันท์  คำเขียว

หัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางภาชณุมาศ ทองคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นายโททท  อัคคพงศ์พันธุ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุภาพร  กุศลงาม

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โสภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางจิรพันธ์  สันตะวัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นายอุดม  ญานะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรรณ์วิไล  จิตอารีย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวฆรณีพร  เมฆสิงห์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรุ่งอรุณ  อารีเอื้อ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นายสมบัติ ดวงดี

พนักงานขับรถยนต์

[email protected]
08 8888 8888

นายวิเชียร  คุณหลวง

พนักงานขับรถยนต์

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐธนพัชร์  แจ่มสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชัญญานุช จินดาภู

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานงานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวณัฏฐา  มณี

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานงานพัสดุ

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย