งานประชาสัมพันธ์

นางสาววีรยา  รัตนอุทัยกูล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางศิริเนตร  สิงห์ช่างชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นายนราชิต  คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศิริฉาย เปี้ยตั๋น

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิตติมา  จองเมทา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นายรัชต  เย็นตระกูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นายเตชะตาธรรม  เตชะตามี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิราวรรณ  คุณหลวง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย