งานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา  ศรีบานเรือง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศิรประภา ปิ่นมาศ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววนิดา  มานะ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอรพรรณ คุณจันดา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นายกันตเมศฐ์ สิทธิธารีพงศ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นายศรัณย์กร ธาตุอินจันทร์

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววิจิตรา ศรีบานเรือง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางชัญญา คันธเลิศ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอัมพา แซ่ย่าง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มงานเอกสารการพิมพ์

นายวีระชาติ พัชริศวโรจน์

หัวหน้ากลุ่มงานเอกสารการพิมพ์

[email protected]
08 8888 8888

สมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์

เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐจักร ปันสุข

เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย