งานอาคารสถานที่

นายพุทธา แก้วพิทักษ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นางเสาวคนธ์ บุญญประภา

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายวีระชาติ พัชริศวโรจน์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายชินโชติ ภูสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐพล วงศ์สวย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายชวิศา น่วมเจิม

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายนรเทพ โปธิเป็ง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายอัครินทร์ สมหล้า

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายถวิล อัมปาละ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายสุพรรณ พานแก้ว

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายก้าน เน็ก

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายอาภรณ์ มหาวัน

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายทรงศักดิ์ ณะวิชัย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐพร ทองเงา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายขจรศักดิ์ บุญฟู

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นางรุ้งลาวัลย์ มาลา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายนุกุล อายุมั่น

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย