การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีนโยบายจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมดี เด็กพิเศษ และผู้ที่สนใจเรียนในสายอาชีพ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

ศึกษารายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmvc.ac.th/main/quota64/