การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศถึงครูทุกท่านทราบ งานวางแผนและงบประมาณ กำหนดให้ฝ่าย / งาน / แผนกวิชา รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และแบบรายงานผลฯ ได้ที่ระบบ RMS2020 เข้าไปที่ “ระบบดาวน์โหลดเอกสาร” หรือดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

กำหนดส่งรายงานฯ วันสุดท้าย 30 ตุลาคม 2563