สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียนนักศึกษา กวาดรางวัลการประกวดเมนูอาหาร ในโครงการการพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย Food Safety : CMU

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลที่ได้จากการประกวดเมนูอาหาร โครงการการพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย food safety cmu ระยะที่ 3 ณลานกิจกรรม More Space CMU วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการ และการตื่นตัว การเข้าใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ แก่นักศึกษาและผู้บริโภค โดยได้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท นายสุริยา ลาภมี นักศึกษาระดับ ปวส. 2/3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมี นายศรัณย์กร ธาตุอินจันทร์ เป็นครูผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท นายแทนธรรม สุจริตธรรม และนางสาวกนกพร ทองแดง นักเรียนระดับ ปวช. 3/6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ MEP โดยมี นายผดุงพงศ์ ศรีคำ เป็นครูผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท นายกฤตยชญ์ จันทร์พร่ำ และนายคฑาทิพย์ จิตต์นุ่ม นักเรียนระดับ ปวช. 3/6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ MEP โดยมี นายผดุงพงศ์ ศรีคำ เป็นครูผู้ควบคุม
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ นายณัฐดนัย อิทธิมงคล และนายรัชชานนท์ บนแท่นทิพย์ นักเรียนระดับ ปวช. 3/6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ mep โดยมี นายผดุงพงศ์ ศรีคำ เป็นครูผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท นายแทนธรรม สุจริตธรรม และนางสาวกนกพร ทองแดง นักเรียนระดับ ปวช. 3/6 อาหารและโภชนาการ mep โดยมี นายผดุงพงศ์ ศรีคำ เป็นครูผู้ควบคุม
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นายสุริยา ลาภมี นักศึกษาระดับ ปวส. 2/3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นายกฤตยชญ์ จันทร์พร่ำ นายณัฐดนัย สิทธิมงคล นายรัชชานนท์ บนแท่นทิพย์ และนายคธาทิพย์ จิตต์นุ่ม นักเรียนระดับปวช 3/6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ mep โดยมี นายผดุงพงศ์ ศรีคำ เป็นครูผู้ควบคุม
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเซตอาหารเพื่อสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท นายภาณุพงศ์ นิราราช และนายสุกลนที จินาเหมย นักศึกษาระดับ ปวส. 1/4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมี นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา ธรรมไชย นายอุดม ญานะ และนางสาวพิมพรรณ อินทรีย์ เป็นครูผู้ควบคุม